Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144. Poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz.827 ze zm.) Katarzyna Adamkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz wprowadza poniższy regulamin:

 1. Serwis https://caspioacademy.pl jest serwisem oraz sklepem internetowym (https://caspioacademy.pl/sklep/) prowadzonym przez Katarzynę Adamkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz z siedzibą w Warszawie (01- 927), ul. Żółwia 18 lok. 1, NIP: 118-14-55-175.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://caspioacademy.pl należy zapoznać się z wszystkimi postanowieniami niniejszego regulaminu, a także polityką prywatności zamieszczoną na stronie internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją wskazanych dokumentów.
 3. Niniejszy serwis internetowy kierowany jest do osób zainteresowanych informacjami na temat oferty nauki języka angielskiego, którą oferuje Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz.
 4. Wszelkie zapytania dotyczące kursów języka angielskiego oraz innych zagadnień związanych z serwisem internetowym, a także prowadzoną działalnością należy kierować na adres mailowy biuro@caspioacademy.pl.
 5. Regulamin serwisu oraz sklepu internetowego (dalej Regulamin) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego oraz warunki i zasady zawierania umów sprzedaży usług Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz.
 6. Caspio Academy jako sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oferowanych w sklepie internetowym, wprowadzania nowych produktów, wprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania zmian w ofertach. Wprowadzone zmiany nie mogą jednak wpływać na zamówienia, które zostały złożone przez klientów wcześniej.
 2. Definicje
 1. Serwis internetowy – jest nim serwis znajdujący się pod adresem https://caspioacademy.pl.
 2. Sklep internetowy – jest nim serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://caspioacademy.pl/, pod zakładką „sklep”, za pośrednictwem którego zawierane są drogą elektroniczną umowy sprzedaży. W sytuacji, gdy stroną takiej umowy jest konsument, sprzedaż odbywa się na warunkach uregulowanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 014. Poz. 827 ze zm.).
 3. Sprzedawca- jest nim Katarzyna Adamkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz z siedzibą w Warszawie (01- 927), ul. Żółwia 18 lok. 1, NIP: 118-14-55-175.
 4. Kupujący- jest nim zarówno klient jak i konsument.
 5. Konsument- jest nią pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu usługi/produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 6. Klient– jest to każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych,  która poprzez Sklep internetowy zawiera umowę sprzedaży usług lub produktów oferowanych poprzez stronę Sklepu internetowego, związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk– jest to element działania sklepu internetowego, za pomocą którego użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: nazwa lub rodzaj zamawianego produktu, liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności itp.
 8. Uczestnik kursu– jest to osoba fizyczna uprawniona do uczestnictwa w Kursie a) Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo b) nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody jej przedstawiciela ustawowego na jej udział w Kursie. Uczestnikiem/Kursantem może być Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży Produktu oferowanego w sklepie internetowym, przy czym w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi jest to wskazana przez Klienta z imienia i nazwiska osoba trzecia.
 9. Użytkownik – jest nim Kupujący, Kursant lub osoba odwiedzająca Serwis lub Sklep internetowy.
 10. Umowa sprzedaży– jest to umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą  zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem i niniejszym regulaminem.
 11. Produkt– jest to kurs nauki języka angielskiego realizowany przez Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz, którego charakterystyka znajduje się w szczegółowym jego opisie zawartym na stronie internetowej. Kursy j. angielskiego najczęściej dzielą się na dwa semestry, których czas trwania określony jest w opisach poszczególnych kursów.
 12. Cena kursu- cena poszczególnych produktów (kursów j. angielskiego) wyrażona w walucie polskiej, przedstawiana w wartości brutto (zawierająca podatek VAT). W zależności od konkretnego produktu kwota może być opłacona w jeden z dwóch sposobów tj. płatności całkowitej- co jest równoznaczne z płatnością jednorazową konieczną do uiszczenia niezwłocznie po dokonaniu zakupu (zawarciu umowy), bądź płatności ratalnej- co jest równoznaczne z płatnością w 2 ratach, z których pierwsza powinna zostać opłacona przez kupującego niezwłocznie po dokonaniu zakupu (zawarciu umowy sprzedaży), druga zaś w terminie przypadającym w ostatnim miesiącu „pierwszego semestru” danego kursu języka angielskiego, nie później jednak niż na 7 dni przez rozpoczęciem „drugiego semestru”.
 13. Dowód zakupu– jest to m.in. faktura lub paragon, albo inny dokument wystawiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 54. Poz. 535. ze zm.).
 14. Informacje handlowe – są to cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach/usługach znajdujące się na stronie Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Warunki zawarcia umowy i jej realizacja
 1. Ceny oferowane przez sprzedającego wyrażane są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 3. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres email: zamówienia, dowodu zakupu, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 5. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia (zawarciu umowy), w przypadku wyboru opcji „płatność całkowita” kupujący ma obowiązek niezwłocznie (tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu) zapłacić sprzedającemu określoną, całościową kwotę w wysokości wskazanej przy zawarciu umowy, należną za zakupiony produkt.
 8. W przypadku, gdy w momencie zakupu kupujący wybierze płatność za produkt w dwóch częściach, tzw. „płatność ratalna” – pierwszą „ratę” ma obowiązek uiścić niezwłocznie po dokonaniu zakupu (zawarciu umowy) (tj. nie później niż w terminie 7 dni od dokonaniu zakupu). Drugą ratę zaś kupujący ma obowiązek uiścić w nieprzekraczalnym terminie przypadającym w ostatnim miesiącu „pierwszego semestru” danego kursu języka angielskiego, nie później jednak niż na 7 dni przez rozpoczęciem „drugiego semestru”.
 9. Przedmiot zakupu, którym jest zakupiony kurs języka angielskiego rozpoczyna się w terminie wskazanym w opisie produktu i trwa przez okres w nim podany.
4. Formy płatności

Płatności mogą być realizowane przez system płatności tpay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 wpłaconym w całości.

Możliwe formy płatności realizowane przez system to:

 • przelew online,
 • BLIK,
 • płatność kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro).

Płatności kartą może następować przez system PayPal. którego właścicielem jest PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113, wpisany jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000289372 NIP: 5252406419, REGON: 141108225. Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. 

5. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem konsumenta
 1. Na podstawie art. 17 ustawy o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 przywołanej Ustawy), w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania Umowy sprzedaży. Warunkiem dotrzymania wskazanego terminu jest wysłanie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu. Pismo można m.in. wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz lub pocztą elektroniczną na adres biuro@caspioacademy.pl. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru Oświadczenia o odstąpieniu nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 3. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku, jeżeli Konsument wyraźnie zażądał aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Przedmiotowa kwota zostanie potrącona z ceny zwracanej Konsumentowi za kurs.
6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem konsumenta
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy (kurs)- bez wad.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Konsument może złożyć reklamację.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji Konsument powinien opisać jej podstawy oraz żądanie odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną na adres email: biuro@caspioacademy.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz. Zgłoszenie to może zostać dokonane także telefonicznie lub ustnie w siedzibie podmiotu.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną o etapie, na którym znajduje się proces reklamacji. Pozostawienie reklamacji po tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji przez sprzedawcę.
 6. Po uwzględnieniu reklamacji sprzedawca zwróci konsumentowi koszty przez niego poniesione, związane z reklamacją.
7. Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://caspioacademy.pl/regulamin/).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Załącznik nr. 1

Załącznik możesz pobrać tutaj.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy należy wypełnić poniższy formularz)

Adresat: Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz

ul. Żółwia 18 lok. 1, 01-927 Warszawa,

biuro@caspioacademy.pl

OŚWIADCZENIE

Ja,…………………………………………………………………(imię i nazwisko konsumenta), zam. ………………………………………………………………..(adres konsumenta) oświadczam, że odstępuje od: umowy sprzedaży nr………. zawartej na odległość dnia………………………, na mocy której nabyłem/łam…………………………………………………………………………………………………(nazwa kursu).

……………………………………………

(data i podpis konsumenta)