Polityka prywatności

Polityka prywatności Caspio Academy

1. Informacje ogólne

Caspio Academy w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa oraz prawa do prywatności użytkowników, a także spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, wprowadza niniejszą politykę prywatności, w której wskazuje sposoby, w jakich dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez Caspio Academy danych osobowych Użytkowników, względem których spełniane są wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu, zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższej polityki. Zapewniamy, że dane Użytkowników przetwarzane będą w sposób przejrzysty i uczciwy, z dołożeniem wszelkich starań, by traktowane były odpowiedzialnie oraz z zachowaniem ostrożności.

2. Definicje

1. „Polityka” – oznacza niniejszą Politykę Prywatności.

2. „Użytkownik” – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez Caspio Academy w związku z korzystaniem z jego portalu.

3. „Administrator – ADO” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Adamkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz z siedzibą w Warszawie (01-927), przy ul. Żółwiej 18 lok. 1.

4. „RODO”– oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. „Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. z dn. 2021 r. poz. 576.

6. „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

7. „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

8. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników konkretnej osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

9. „Zgoda” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

10. „Plik cookie” – zapisywany na komputerze użytkownika niewielki plik, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez niego stronach.

3. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Katarzyna Adamkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Caspio Academy Katarzyna Adamkiewicz z siedzibą w Warszawie (01-927), przy ul. Żółwiej 18 lok. 1, NIP: 118-14-55-175.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: biuro@caspioacademy.pl lub też pocztą tradycyjną poprzez wysłanie listu na jego adres.

4. Gromadzenie danych

Korzystanie z Portalu przez Użytkownika, związane jest z przechowywaniem przez Administratora zapytań http kierowanych do serwera.

Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adres URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie,
 • Nazwy stacji Użytkownika- identyfikacja realizowana przez protokół http, w sytuacji, gdy jest to możliwe,
 • Nazwy Użytkownika, podawanej w procesie autoryzacji,
 • Czasu Nadejścia zapytania,
 • Pierwszego wiersza zapytania http,
 • Kodu odpowiedzi http,
 • Liczby wysłanych przez serwer danych,
 • Adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika- w przypadku, gdy nastąpiło przekierowanie,
 • Informacji o przeglądarce Użytkownika,
 • Informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzających portal.

Portal nie pozyskuje żadnych danych użytkowników w sposób automatyczny, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pozyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do zarządzania serwisem, stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach serwisu oraz celach statystycznych.

Caspio Academy, w zakresie korzystania przez Użytkownika z portalu może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer telefonu,
 • Adres prywatny/ Adres i nazwa firmy,

Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania, korzystanie z portalu może nie być w pełni możliwe.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Caspio Academy przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

a) świadczenia usług– Caspio Academy przetwarza dane osobowe, w celu dostarczania treści oraz usług użytkownikom portalu. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO- akceptacja regulaminu portalu.

b) marketingu produktów i usług własnych– Caspio Academy przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia marketingu, a także pomiaru i ulepszania treści oraz usług, w tym dopasowywania treści do zainteresowań Użytkowników. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO tj. zgoda użytkownika, a także realizacja prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest polepszanie swoich usług, zapewnienie ich jak najlepszej jakości.

c) świadczenia usługi newsletter- Caspio Academy przesyła newsletter z informacjami podmiotom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a więc zgoda użytkownika na otrzymywanie wiadomości.

d) przyjmowania zamówień, zawarcia oraz realizacji umowy– Caspio Academy umożliwia Użytkownikom zawarcie umowy za pomocą jego strony internetowej, poprzez składanie zamówień za pośrednictwem portalu. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

e) realizacji obowiązków prawnych – Caspio Academy przetwarza dane, jeśli jest to konieczne dla zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO– realizacja obowiązków prawnych podmiotu.

f) zagwarantowania bezpieczeństwa– Caspio Academy przetwarza dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Podstawą prawną tych działań jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO- realizacja prawnie uzasadnionego interesu tj. zapewnienie prawidłowego działania portalu.

g) obsługi zapytań Użytkowników (w tym tych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego) – Caspio Academy przetwarza dane osobowe, w celu udzielania odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania. Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem jest pomoc użytkownikom oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

h) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami– w celu obrony przez ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO- realizacja prawnie uzasadnionego interesu Caspio Academy, jaką jest w tym przypadku ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń.

6. Przekazywanie danych osobowych

Caspio Academy może przekazywać dane użytkowników portalu podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, na podstawie umów zawartych z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji tych celów. Podmioty te to m. in: podmioty świadczące na rzecz Caspio Academy usługi IT, usługi związane z marketingiem lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie portalu, przy czym podmioty te przetwarzają dane tylko zgodnie z poleceniami Administratora, na podstawie umowy z nim.

Caspio Academy przekazuje dane wyłącznie podmiotom znajdujących się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podlegającym przepisom unijnym o ochronie danych osobowych lub takim, które wiążą odpowiednie przepisy i standardy bezpieczeństwa. Caspio Academy nie przekazuje danych użytkowników do krajów trzecich.

7. Prawa przysługujące użytkownikom

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez Caspio Academy, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych – zgodnie z art. 15 RODO, administrator danych ma obowiązek udzielić osobie informacji, czy przetwarza jej dane osobowe, udzielić dostępu do jej danych, przekazać informacje odpowiadające obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych, a także wydać kopię danych.
 2. prawo sprostowania danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO, osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadku takiego ograniczenia, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z art. 21 RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacja- wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lit. f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 5. prawo wycofania zgody – zgodnie z art. 7 pkt. 3 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
 6. prawo usunięcia danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe jeżeli:
  • dane osobowe nie są już niezbędne co celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 7. prawo do przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umów, a także jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 8. prawo do wniesienia skargi – zgodnie z art. 77 RODO, osoba której dane dotyczą, jeżeli uzna, że jej dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie informacji na adres: biuro@caspioacademy.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żółwia 18 lok. 1, 01- 927 Warszawa.

8. Okres przechowywania danych
 1. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w okresie niezbędnym do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi- do czasu rezygnacji z niej przez Państwa.
 3. W sytuacji przetwarzania Państwa danych osobowych na skutek wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe przechowywane będą do momentu jej wycofania. W każdym momencie macie Państwo możliwość wycofania zgody udzielonej na portalu. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. W sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora- Państwa dane nie będą dalej przetwarzane, jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.
9. Profilowanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 22 RODO Administrator informuje, że treści znajdujące się na portalu mogą być automatycznie dopasowywane do Państwa preferencji tzn. być profilowane za pomocą danych osobowych wskazanych przez Państwa.

Zgoda na takie działanie, może być odwołana przez Państwa w dowolnym momencie.

10. Pliki Cookies

Nawiązując do obowiązku wynikającego z art. 173 pkt. 1 i nast. Prawa telekomunikacyjnego, Administrator informuje, że korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez portal internetowy do urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Nie zawierają one żadnych danych osobowych i nie służą do identyfikacji użytkownika, pozwalają jednak na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb.

Gromadzone przez nas informacje dotyczą:

 • Adresu IP,
 • Przeglądarki, a której korzysta użytkownik,
 • Języka,
 • Rodzaju systemu operacyjnego,
 • Dostawcy usług internetowych,
 • Informacji o czasie i dacie,
 • Lokalizacji,
 • Informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Na naszym portalu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne – są to pliki, które tworzone są w przeglądarce na określony czas- pozostają do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po jej opuszczeniu są trwale usuwane. Mechanizm ich działania nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • Trwałe – są to pliki, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu usunięcia ich. Zamknięcie przeglądarki, wyjście z portalu, czy też wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Pozwala to stronie internetowej na zapamiętanie preferencji użytkownika. Tak jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm ich działania nie pozwala na pobieranie danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • Wydajnościowe – są to pliki, które pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • Ułatwienia użytkownikowi korzystanie z serwisu podczas jego przeglądania,
 • Tworzenia statystyk, które pozwalają administratorowi zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności portalu,
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics,
 • Wykorzystania funkcji interaktywnych w celach popularyzacji serwisu za pomocą portali społecznościowych (takich jak Facebook oraz Instagram).

Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z politykami prywatności partnerów, z którymi współpracujemy znajdują się one pod poniższymi linkami:

Użytkownik w każdym czasie może samodzielnie określić oraz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na swoim urządzeniu- poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych. Może on określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez nie do urządzenia użytkownika. Ma on także możliwość usunięcia plików cookies w każdej chwili. Ograniczenie stosowania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność portalu, w tym także sprawić, że niektóre opcje nie będą dostępne.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.